Jeden z hlavních dealerů ŠKODA Auto má zajímavé ambice. O co přesně jde?

Recyklace odpadních materiálů

Téměř všechny odpadní materiály jsou v naší společnosti separovány a odebírány specializovanými společnostmi zabývajícími se jejich recyklací a opětovným užitím. Nejedná se jen o klasické materiály jako je papír, plast či sklo, ale např. také o použité motorové oleje, pneumatiky atd.

Nově zbudovaná autolakovna

Přesto, že aktuálně dostupné technologie umožňují vytápět lakovací box jen fosilními palivy jako je nafta či zemní plyn (používáme plyn), díky propracované sestavě filtrů jsme dosáhli stavu, kdy do ovzduší nevypouštíme ani gram škodlivin. Speciální ředidlo nezbytné pro čistění prostředků používaných v lakovně odvážíme v pravidelných periodách k vyčištění a recyklované jej opět používáme. Tudíž v naší autolakovně produkujeme pouze odpad vzniklý z použitých kovových či plastových obalů a papír, což je vše určeno k recyklaci. Výjimku tvoří defacto jen ochranné prostředky používané při práci našimi zaměstnanci jako jsou např. respirátory.

ŠKODA Stromky

Za podpory ŠKODA AUTO jsme zapojeni spolu se Statutárním městem Opava do programu „ŠKODA Stromky“, kdy ŠKODA AUTO poskytuje dotaci na pořízení sazenic stromů a jejich výsadbu ve vybraných lokalitách. My jsme si vybrali lokalitu Městské sady v Opavě v části okolo Městského útulku.

V příštích měsících uspořádáme akci pro širokou veřejnost.

Ta bude spojená s výsadbou pořízených sazenic, zábavním programem a osvětou v oblasti ekologie a rovněž problematiky odložených zvířat. Zároveň neseme část nákladů na pořízení dostatečného množství sazenic, veškeré náklady spojené s akcí jako takovou vč. její propagace.

Výtěžek z prodeje občerstvení hodláme věnovat právě zmíněnému městskému útulku na specifický projekt spojený s jeho rozvojem. V loňském roce nám tuto akci na poslední chvíli zhatila špatná epidemiologická situace spojená s šířením SARS-CoV-2. Stromy jsem tehdy byli nuceni vysadit v komorní a bezpečné atmosféře bez účasti veřejnosti.

Semenáč

Stejně tak jsme aktuálně před spuštěním projektu v rámci kterého nabídneme všem našim klientům pořizujícím u nás nový vůz, tzv. „semenáč“ vyrobený jen z přírodních materiálů. V našem případě se jedná zejména o kůrovcové dřevo jinak určené k likvidaci, které slouží jako nádoba pro pěstování, dále kapsle ekologické rašeliny, sazenice listnatých nebo jehličnatých stromů a v neposlední řadě návod pro vypěstování mladých stromků.

Klientům, kteří budou v pěstování úspěšní a podaří se jim stromek/stromky vypěstovat dále nabídneme možnost zúčastnit se spolu s námi některé z dalších etap výsadby stromů ve zmíněné lokalitě. Stejně tak mají samozřejmě klienti možnost si výpěstek ponechat a umístit jej na místo, které si sami zvolí.   

Elektrická energie     

Dalším velkým projektem, který aktuálně realizujeme jsou také postupné kroky k naší částečné energetické nezávislosti v oblasti elektrické energie tak, abychom měli pod kontrolou zdroje energie, kterou spotřebováváme.

V uplynulých týdnech jsme proto uvedli v naší ostravské provozovně do provozu jedno z prvních bateriových úložišť v regionu.

Technicky se jedná o soustavu baterii s velkou kapacitou, do které částečně míří energie vyrobená z přidružených fotovoltaických panelů a zbývající část energie je do baterie odebírána ze sítě, a to zejména v časech, kdy je to vhodné, ať již z titulu nižších cen energií, anebo z dostatečné kapacity sítě v těchto časech. Energie uložená v bateriovém úložišti je následně téměř beze ztrát spotřebovávána dle aktuální potřeby našeho provozu nebo pro nabíjení elektrických vozidel.

Co s použitými bateriemi?

Při výběru vhodného dodavatele pro nás byla také důležitou podmínkou skutečnost, aby baterie používané v úložišti byly kompatibilní s bateriemi používanými v BEV vozech zn. ŠKODA. Do budoucna tak budeme schopni využívat baterie, které již např. svou kapacitou nevyhovují použití v automobilech nebo se vygenerují z vozů po dopravních nehodách atp.

Osobně mám velkou radost, že se nám podařilo toto řešení zprovoznit a jsme tak schopni nejen šetrně hospodařit s el. energií, ale toto demonstrovat našim klientům. Bateriová úložiště mohou být z mého pohledu také jednou z odpovědí na další často frekventovanou otázku stran klientů, a to je – jak se dá vyřešit dobíjecí infrastruktura v hustě osídlených aglomeracích jako jsou např. sídliště větších měst a podobně, aniž by docházelo k přepětí v distribuční soustavě?

Nezávislost na distribuční soustavě

Paralelně s tímto také připravujeme podklady pro stavební řízení a v naší provozovně v Opavě hodláme zřídit nejen velké bateriové úložiště, ale také hodláme osadit několik tisíc metrů čtverečních našich rovných střech fotovoltaickými panely a stát se tak v určitých částech roku zcela nezávislý na distribuční soustavě. Vyrobenou a uchovanou energii využijeme při vytápění či chlazení našich objektů pomocí již instalovaných tepelných čerpadel, pro běžnou spotřebu našeho showroomu, dílny a v neposlední řadě pro nabíjení el. vozidel.

Snižování spotřeby

Závěrem bych rád připomenul, že ŠKODA AUTO této problematice dlouhodobě věnuje velkou pozornost, podobně jako se tomu snažíme my v podmínkách dealerství. Podobně jako my i ŠKODA AUTO dlouhodobě investuje do optimalizace výrobního procesu z pohledu ekologického. Např. snižováním spotřeby vody, elektrické energie a dalších energií, výstavbou bateriových úložišť, výrobou čisté energie, optimalizací procesů v logistice atd. 

Publikováno na: